องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้ดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]40
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสรั้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]91
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]56
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะความจุ 200 ลิคร [ 10 ส.ค. 2565 ]59
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 ส.ค. 2565 ]60
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดหารถเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ชั่วโมง [ 10 ส.ค. 2565 ]54
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 10 ส.ค. 2565 ]58
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 10 ส.ค. 2565 ]57
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]53
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]48
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]59
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) [ 8 ส.ค. 2565 ]62
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 5 ส.ค. 2565 ]49
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จำนวน 1 งาน [ 5 ส.ค. 2565 ]45
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 4 ส.ค. 2565 ]60
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ส.ค. 2565 ]51
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]45
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]43
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]42
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11 R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 3 ส.ค. 2565 ]62
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]57
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]56
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 1 ส.ค. 2565 ]97
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 ส.ค. 2565 ]103
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 1 ส.ค. 2565 ]59
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 27 ก.ค. 2565 ]104
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร่้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 25 ก.ค. 2565 ]98
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู [ 20 ก.ค. 2565 ]47
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]54
430 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 19 ก.ค. 2565 ]68
431 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 19 ก.ค. 2565 ]107
432 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 19 ก.ค. 2565 ]62
433 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 19 ก.ค. 2565 ]66
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]42
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ก.ค. 2565 ]45
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 [ 19 ก.ค. 2565 ]47
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 18 ก.ค. 2565 ]44
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]63
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานปรเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]64
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการแสดงรำนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]65
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24