องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมิ่งเมือง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ค. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยวิภาวี บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ค. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 สายไร่นายประเสริฐ ถึง ไร่นางฉวีวรรณ [ 24 ก.ค. 2567 ]1
4 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 รหัสสินทรัพย์ 100-59-0001 [ 23 ก.ค. 2567 ]1
5 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 ก.ค. 2567 ]2
6 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุทัยวรรณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 16 ก.ค. 2567 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจันทร์ฉาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 ก.ค. 2567 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ หมู่ที 9 บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 16 ก.ค. 2567 ]2
9 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพประทานพร 3 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ค. 2567 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้าโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 15 ก.ค. 2567 ]1
11 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสงัด ถึง บ้านนายพิพัฒน์ บ้านโนนทองหลาง หมู่่ที่ 12 [ 11 ก.ค. 2567 ]2
12 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสว่างถึงถนนลาดยาง บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 11 ก.ค. 2567 ]2
13 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2567 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ภายในตำบลสำนักตะคร้อบริเวณจุดเสี่ยงทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 22 ต้น [ 4 ก.ค. 2567 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสร้อย ผะกามาตร์ บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 4 ก.ค. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 รหัสสินทรัพย์ 100-59-0001 [ 4 ก.ค. 2567 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อปู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใส บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่คำ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัย บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมพร บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่องถึงถนนลาดยาง สาย นม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 2 ก.ค. 2567 ]2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่ตาอาง ถึงนายายไพร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที 12 [ 2 ก.ค. 2567 ]2
27 การตรวจรับการจ้างเหมารถแบคโฮ จำนวน 13 ชัวโมง จำนวน 1 งาน [ 2 ก.ค. 2567 ]2
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 28 มิ.ย. 2567 ]2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 27 มิ.ย. 2567 ]2
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 27 มิ.ย. 2567 ]1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 24 มิ.ย. 2567 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษา 1/2567 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 24 มิ.ย. 2567 ]2
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ) [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 6138 นครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 นครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 นครราชสีมา [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
40 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 [ 18 มิ.ย. 2567 ]1
41 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่ตาอาง ถึงนายายไพร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
42 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมพรบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
43 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อปู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู๋ที่ ๗ [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
44 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัย บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
45 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แม่คำ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
46 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใส บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
47 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
48 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่องถึงถนนลาดยาง สาย นม 3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
49 การตรวจรับการจ้างเหมารถแบคโฮ (เล็ก) จำนวน 12 ชัวโมง จำนวน 1 งาน [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
50 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ภายในตำบลสำนักตะคร้อ บริเวณจุดเสี่ยงทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 22 ต้น [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถแบคโฮ (เล็ก) จำนวน 12 ชั่วโมง [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 15 รายการ [ 6 มิ.ย. 2567 ]2
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบ [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
54 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสร้อย ผะกามาตร์ บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 31 พ.ค. 2567 ]7
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/ เปลี่ยนแปลงอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บษ 6138 และ 88-2854 จำนวน 2 คัน [ 30 พ.ค. 2567 ]3
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับวัสดุตำแต่งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 27 พ.ค. 2567 ]1
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเสียงประชาสัมพันธ์งานภาษ๊และจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]2
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง สำหรับผู้มารับบริการ ตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษ๊เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]1
60 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ)บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 24 พ.ค. 2567 ]5
61 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 24 พ.ค. 2567 ]2
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 17 พ.ค. 2567 ]1
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีการศึกษา 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]5
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ.602 นครราชสีมา) [ 16 พ.ค. 2567 ]1
65 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 8 พ.ค. 2567 ]5
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer)กองคลัง [ 8 พ.ค. 2567 ]4
67 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 8 พ.ค. 2567 ]1
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง Printer)(กองคลัง) [ 7 พ.ค. 2567 ]4
69 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 ถึง บ้านหัวสระ [ 3 พ.ค. 2567 ]3
70 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.8 ม.2 ม.10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 3 พ.ค. 2567 ]4
71 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที 8 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
72 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที 3 [ 3 พ.ค. 2567 ]8
73 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 3 พ.ค. 2567 ]6
74 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 2 พ.ค. 2567 ]6
75 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 2 พ.ค. 2567 ]5
76 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 [ 2 พ.ค. 2567 ]1
77 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมาน ถึงวัดสำนักตะคร้อ หมู่ที 3 [ 1 พ.ค. 2567 ]7
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 30 เม.ย. 2567 ]11
79 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 30 เม.ย. 2567 ]9
80 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ลุงดำถึงนายายแว บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 30 เม.ย. 2567 ]11
81 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลตาปู่บ้านเทพารักษ์ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อเชื่อมบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง [ 30 เม.ย. 2567 ]9
82 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาปลอด บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2567 ]10
83 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสระ หมู่ที 4 สายโกรกผึ้งถึงป่าสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2567 ]9
84 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยครูวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที 11 [ 26 เม.ย. 2567 ]9
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุลคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 24 เม.ย. 2567 ]8
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 22 เม.ย. 2567 ]10
87 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 19 เม.ย. 2567 ]7
88 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านวังม่วงสามัคคี [ 19 เม.ย. 2567 ]8
89 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 19 เม.ย. 2567 ]8
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]5
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]5
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 19 เม.ย. 2567 ]5
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก [ 18 เม.ย. 2567 ]6
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน (ไมค์ลอยคู่) [ 18 เม.ย. 2567 ]5
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 เม.ย. 2567 ]6
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ดิน (หกล้อ) พร้อมปรับเกลี่ย [ 17 เม.ย. 2567 ]8
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ 17 เม.ย. 2567 ]8
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง [ 17 เม.ย. 2567 ]8
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม (เต็นท์พับ) [ 17 เม.ย. 2567 ]8
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]6
101 การตรวจรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 9 เม.ย. 2567 ]8
102 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง)บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 9 เม.ย. 2567 ]8
103 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที 1 [ 9 เม.ย. 2567 ]8
104 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ซอยสมพงษ์ 1 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2567 ]7
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีรำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]8
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ฯ ) [ 4 เม.ย. 2567 ]7
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 [ 4 เม.ย. 2567 ]6
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผอ 602 [ 4 เม.ย. 2567 ]7
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]5
110 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศิลาทองถึงวังโป่ง บ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
111 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังมะนาวเชื่อมต่อ ลาน พ.พืชผล บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที 8 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหินคลุก สายตาปู่บ้านเทพารักษ์ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 ตำบลสำนักตะคร้อเชื่อมบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง [ 27 มี.ค. 2567 ]8
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ลุงดำถึงนายายแว บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 27 มี.ค. 2567 ]8
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาปลอด บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 [ 27 มี.ค. 2567 ]8
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสระ หมู่ที 4 สายโกรกผึ้งถึงป่าสาธารณะ [ 27 มี.ค. 2567 ]8
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยครูวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที 11 [ 27 มี.ค. 2567 ]8
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 มี.ค. 2567 ]4
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SHARP [ 27 มี.ค. 2567 ]4
119 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง สายวังอ่างไปอ่างเก็บน้ำทับรั้ง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 26 มี.ค. 2567 ]11
120 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอารีย์ พรขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที 12 [ 14 มี.ค. 2567 ]8
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]9
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2567 ]8
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ และอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 14 มี.ค. 2567 ]7
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 26 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]8
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 14 มี.ค. 2567 ]7
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 เชื่อมบ้านวังม่วงสามัคคี [ 14 มี.ค. 2567 ]7
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 14 มี.ค. 2567 ]8
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]4
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 มี.ค. 2567 ]3
132 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 ซอยพันชนะ [ 13 มี.ค. 2567 ]13
133 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 1 จุด [ 13 มี.ค. 2567 ]4
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 8 มี.ค. 2567 ]8
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2567 ]8
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 8 มี.ค. 2567 ]3
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]4
138 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที 13 บ้านถนอมเขต [ 6 มี.ค. 2567 ]9
139 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง จากไร่นายสุรศักดิ์ ถึงไร่นายมนูญ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
140 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองรอบป่าสาธารณะบ้านหัวสระ ช่วงที่ 2 บ้านหัวสระ หมู่ที 4 [ 5 มี.ค. 2567 ]16
141 ประชาสัมพันธ์กการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
142 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 เชื่อมวังม่วงสามัคคี [ 5 มี.ค. 2567 ]7
143 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสระ หมู่ที 4 สายโกรกผึ้งถึงป่าสาธารณะ [ 5 มี.ค. 2567 ]7
144 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยครูวิเชียรบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที 11 [ 5 มี.ค. 2567 ]7
145 ประชาพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาปลอด บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
146 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลตาปู่บ้านเทพารักษ์ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 ตำบลสำนักตะคร้อเชื่อมบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง [ 5 มี.ค. 2567 ]6
147 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ลุงดำถึงนายายแว บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
148 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
149 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 5 มี.ค. 2567 ]4
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 8 หมู่ 2 หมู่ 10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]11
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 ถึงบ้านหัวสระ [ 5 มี.ค. 2567 ]4
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่่ที 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมาน ถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่่ที่ 3 ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ [ 5 มี.ค. 2567 ]5
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) [ 5 มี.ค. 2567 ]4
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 4 มี.ค. 2567 ]3
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 4 มี.ค. 2567 ]4
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SHARP [ 4 มี.ค. 2567 ]4
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 27 ก.พ. 2567 ]4
165 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมาน ถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที 3 [ 21 ก.พ. 2567 ]5
166 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 21 ก.พ. 2567 ]10
167 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่ที 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที 3 [ 21 ก.พ. 2567 ]5
168 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่่ที 2 [ 21 ก.พ. 2567 ]5
169 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 ถึงบ้านหัวสระ [ 21 ก.พ. 2567 ]5
170 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ท 14 [ 21 ก.พ. 2567 ]5
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 21 ก.พ. 2567 ]4
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]5
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซม/เปลี่่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 21 ก.พ. 2567 ]4
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถมดินคันทาง สายวังอ่างไปอ่างเก็บน้ำทับรั้ง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 20 ก.พ. 2567 ]4
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 20 ก.พ. 2567 ]4
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 19 ก.พ. 2567 ]4
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีการศึกษา 2/2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]4
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 19 ก.พ. 2567 ]4
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]2
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ก.พ. 2567 ]2
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมปั้มลม [ 19 ก.พ. 2567 ]3
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการณรงค์ป้องกันไขเลือดออก [ 14 ก.พ. 2567 ]9
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถมดินคันทาง ซอยสมพงษ์ 1 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]11
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 13 ก.พ. 2567 ]10
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]10
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 13 ก.พ. 2567 ]10
187 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 12 ก.พ. 2567 ]11
188 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 12 ก.พ. 2567 ]12
189 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]10
190 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 [ 12 ก.พ. 2567 ]11
191 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]11
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]11
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหลรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 [ 12 ก.พ. 2567 ]3
194 ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำราองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]7
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ซอยพันชนะ [ 8 ก.พ. 2567 ]11
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 8 ก.พ. 2567 ]9
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายการสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำภังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ รอบที่ 1 [ 7 ก.พ. 2567 ]8
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]11
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]13
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]11
201 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.8 ม.2 ม.10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
202 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 5 ก.พ. 2567 ]10
203 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง สายวังอ่างไปอ่างเก็บน้ำทับรั้ง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 5 ก.พ. 2567 ]11
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ (กองช่าง) [ 2 ก.พ. 2567 ]11
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 2 ก.พ. 2567 ]11
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 2 ก.พ. 2567 ]11
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหินคลุกสายบ้านศิลาทองถึงวังโป่ง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังมะนาวเชื่อมต่อ ลาน พ.พืชผล บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำชำระภาษี ตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]11
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ประตูห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]12
214 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ซอยสมพงษ์ 1 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 26 ม.ค. 2567 ]11
215 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังมะนาวเชื่อมต่อลาน พ.พืชผล บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2567 ]12
216 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ซอยพันชนะ [ 26 ม.ค. 2567 ]14
217 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่10 [ 26 ม.ค. 2567 ]12
218 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศิลาทองถึงวังโป่งบ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 26 ม.ค. 2567 ]12
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ printer) [ 25 ม.ค. 2567 ]11
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 24 ม.ค. 2567 ]12
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษา 2/2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 24 ม.ค. 2567 ]12
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ(พื้นที่หมู่่ 7 จำนวน 1 บ้อ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2567 ]11
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 23 ม.ค. 2567 ]12
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) [ 23 ม.ค. 2567 ]11
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอารีย์ พรขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 22 ม.ค. 2567 ]11
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 22 ม.ค. 2567 ]9
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถมดินคันทาง จากไร่นายสุรศักดิ์ ถึง ไร่นายมนูญ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ [ 22 ม.ค. 2567 ]8
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบป่าสาธารณะบ้านหัวสระ ช่วงที่ 2 บ้านหัวสระ หมู่ที 4 [ 22 ม.ค. 2567 ]9
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง [ 19 ม.ค. 2567 ]10
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน) [ 18 ม.ค. 2567 ]8
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 2 รายการ (ล้อวัดระยะทาง และเทปวัดระยะทาง) [ 18 ม.ค. 2567 ]10
232 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายอารีย์ พรขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 17 ม.ค. 2567 ]14
233 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
234 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึง สายโกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 15 ม.ค. 2567 ]10
235 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง จากไร่นายสุรศักดิ์ ถึง ไร่นายมนูญ บ้านหนองโพะิ์ หมู่ที่ 2 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
236 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองรอบป่าสาธารณะบ้านหัวสระ ช่วงที่ 2 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มี่แอลกอฮอล์สำหรับการรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 15 มกราคม 2567. [ 11 ม.ค. 2567 ]8
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 ม.ค. 2567 ]9
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 ม.ค. 2567 ]8
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 3 ม.ค. 2567 ]11
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]8
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล korat winter festival &countdown 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]9
253 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาดผิวจราจรแอดฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
254 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 19 ธ.ค. 2566 ]9
255 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโกรกดินแดงบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
256 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2566 ]9
257 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 19 ธ.ค. 2566 ]9
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 13 ธ.ค. 2566 ]10
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 13 ธ.ค. 2566 ]10
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 7 ธ.ค. 2566 ]12
264 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ย. 2566 ]11
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]11
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 29 พ.ย. 2566 ]8
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]10
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]9
269 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิบภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 1 จุด [ 27 พ.ย. 2566 ]11
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 21 พ.ย. 2566 ]13
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (ซอยหนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์) [ 21 พ.ย. 2566 ]11
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]8
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]8
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]10
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]8
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานท่ี่บริเวณงานลอยกระทง และรอบสระน้ำพร้อมตกแต่ง ณ วัดสำนักตะคร้อ และจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่กระทงนางนพมาศ ขบวนนางรพและผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายเน้นความเป็นวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2566 ]13
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา จ้างจัดหามหรสพพร้อมเวทีเครื่งเสียง และเวทีเครื่องเสียงประกวดนางนพมาศพร้อมไฟส่องสว่างบนเวที ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]13
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]13
279 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 7 พ.ย. 2566 ]13
280 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิบภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 7 พ.ย. 2566 ]15
281 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]14
282 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่อง ถึง ถนนลาดยาง สายนม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 6 พ.ย. 2566 ]12
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]10
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]9
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด (หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 9) [ 2 พ.ย. 2566 ]14
286 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 31 ต.ค. 2566 ]18
287 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 31 ต.ค. 2566 ]20
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]10
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์กรบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]10
290 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 27 ต.ค. 2566 ]22
291 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 27 ต.ค. 2566 ]23
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-9305 [ 27 ต.ค. 2566 ]12
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 26 ต.ค. 2566 ]17
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 25 ต.ค. 2566 ]18
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษา 2/2566 สำหรับ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 25 ต.ค. 2566 ]16
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 25 ต.ค. 2566 ]18
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 25 ต.ค. 2566 ]19
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 25 ต.ค. 2566 ]17
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 25 ต.ค. 2566 ]17
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนแะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]11
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 20 ต.ค. 2566 ]16
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ฯ) [ 20 ต.ค. 2566 ]15
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 20 ต.ค. 2566 ]15
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์printer) [ 20 ต.ค. 2566 ]14
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 19 ต.ค. 2566 ]21
306 ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 18 ต.ค. 2566 ]2
307 ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนโฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 9 ต.ค. 2566 ]25
308 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8 ไปถึง ถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 9 ต.ค. 2566 ]24
309 การตรวจรับการจ้างตามดครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ หมู่ที่ 6 [ 9 ต.ค. 2566 ]21
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2566 ]18
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 9 ต.ค. 2566 ]19
312 ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (การจ้าง) [ 9 ต.ค. 2566 ]9
313 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปนุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึง สายโกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 6 ต.ค. 2566 ]21
314 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึง ดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 6 ต.ค. 2566 ]23
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 5 ต.ค. 2566 ]23
316 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]22
317 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง [ 2 ต.ค. 2566 ]20
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]22
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 2 ต.ค. 2566 ]21
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 2 ต.ค. 2566 ]21
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]17
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์กรบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]10
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]21
324 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]21
325 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2566 ]29
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน 2 คัน [ 22 ก.ย. 2566 ]24
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]21
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]20
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) [ 21 ก.ย. 2566 ]23
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2566 ]22
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น Ep-155R พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 18 ก.ย. 2566 ]24
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]24
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา)กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 ก.ย. 2566 ]21
334 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 18 ก.ย. 2566 ]23
335 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 18 ก.ย. 2566 ]24
336 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2566 ]26
337 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นางทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 18 ก.ย. 2566 ]23
338 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 18 ก.ย. 2566 ]20
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]21
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 18 ก.ย. 2566 ]19
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 18 ก.ย. 2566 ]21
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 ก.ย. 2566 ]21
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 ก.ย. 2566 ]20
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจุดบริการน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค [ 18 ก.ย. 2566 ]19
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 18 ก.ย. 2566 ]20
346 ขอขยายเวลาเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]22
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 ก.ย. 2566 ]19
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) [ 12 ก.ย. 2566 ]17
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ [ 12 ก.ย. 2566 ]19
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ [ 12 ก.ย. 2566 ]19
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ [ 12 ก.ย. 2566 ]19
352 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2566 ]27
353 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ย. 2566 ]22
354 การตรวจรับการจ้างตามโดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]20
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันพร้อมเหรัยญรางวัลและของรางวัลอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]21
356 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 11 ก.ย. 2566 ]16
357 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน [ 8 ก.ย. 2566 ]17
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 7 ก.ย. 2566 ]18
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]22
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.ย. 2566 ]20
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 6 ก.ย. 2566 ]18
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายโกรกดินแดง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 6 ก.ย. 2566 ]22
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด)บ้านศิลาทอง หมู่่ที่ 10 [ 6 ก.ย. 2566 ]19
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ก.ย. 2566 ]20
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2566 ]19
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่อง ถึงลาดยาง สาย นม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 6 ก.ย. 2566 ]18
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 6 ก.ย. 2566 ]20
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 6 ก.ย. 2566 ]18
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) [ 6 ก.ย. 2566 ]16
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 6 ก.ย. 2566 ]18
371 การตรวจรับก่ารจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางยาว ถึง ไร่ตานัน หมู่ที 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 5 ก.ย. 2566 ]17
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ก.ย. 2566 ]19
373 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ [ 4 ก.ย. 2566 ]18
374 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 4 ก.ย. 2566 ]20
375 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2566 ]20
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 4 ก.ย. 2566 ]20
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]19
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ย. 2566 ]18
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ย. 2566 ]20
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ 6 [ 30 ส.ค. 2566 ]17
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 30 ส.ค. 2566 ]20
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8 ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 30 ส.ค. 2566 ]18
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8 ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 30 ส.ค. 2566 ]19
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ท ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม hpp // WWW.Samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ [ 30 ส.ค. 2566 ]20
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 30 ส.ค. 2566 ]19
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 30 ส.ค. 2566 ]20
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 30 ส.ค. 2566 ]19
388 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา 2 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 29 ส.ค. 2566 ]22
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 29 ส.ค. 2566 ]19
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง [ 29 ส.ค. 2566 ]21
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 และอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆฆ 2335 [ 28 ส.ค. 2566 ]20
392 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 25 ส.ค. 2566 ]27
393 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ 6 [ 25 ส.ค. 2566 ]25
394 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 25 ส.ค. 2566 ]24
395 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 25 ส.ค. 2566 ]23
396 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 25 ส.ค. 2566 ]20
397 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 25 ส.ค. 2566 ]21
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 [ 25 ส.ค. 2566 ]18
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 24 ส.ค. 2566 ]21
400 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 23 ส.ค. 2566 ]26
401 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคำอ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 23 ส.ค. 2566 ]23
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-59-0035 [ 23 ส.ค. 2566 ]16
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]17
404 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึง ดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 22 ส.ค. 2566 ]25
405 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึง สายโกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 22 ส.ค. 2566 ]23
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ [ 18 ส.ค. 2566 ]22
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]23
408 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่อง ถึง ถนนลาดยางสาย นม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 11 ส.ค. 2566 ]27
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]26
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ส.ค. 2566 ]29
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ส.ค. 2566 ]27
412 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]25
413 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโกรกดินแดง บ้านถนมอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
414 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
415 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ส.ค. 2566 ]24
416 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 9 ส.ค. 2566 ]24
417 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
418 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
419 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ส.ค. 2566 ]29
420 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 9 ส.ค. 2566 ]26
421 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2566 ]24
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถจัดเดรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]26
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]24
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]18
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]18
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]16
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]16
428 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 7 ส.ค. 2566 ]24
429 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 7 ส.ค. 2566 ]23
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2566 ]23
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]26
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]16
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 ก.ค. 2566 ]17
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นายทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ค. 2566 ]26
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา 2 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 25 ก.ค. 2566 ]23
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคำอ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 25 ก.ค. 2566 ]23
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสำโรง บ้านขุมขนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 25 ก.ค. 2566 ]23
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 [ 25 ก.ค. 2566 ]22
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 25 ก.ค. 2566 ]23
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 25 ก.ค. 2566 ]24
441 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา 2 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 24 ก.ค. 2566 ]24
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่ ตา่มโครงการจัดงานสืบประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]25
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการแสดงนางรำนำขบวนแห่เทียน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]24
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งต้นเทียนและรถแห่เทียน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]23
445 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 21 ก.ค. 2566 ]23
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 21 ก.ค. 2566 ]25
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 21 ก.ค. 2566 ]22
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 21 ก.ค. 2566 ]23
449 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นายทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ค. 2566 ]26
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]16
451 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ค. 2566 ]25
452 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ค. 2566 ]23
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างก่อสร้างถนนดิน สายนางยาว ถึง ไร่ตานัน หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 18 ก.ค. 2566 ]24
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังบ้านหนองโพธ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 18 ก.ค. 2566 ]23
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]25
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.ค. 2566 ]24
457 เรื่องขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 17 ก.ค. 2566 ]41
458 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางยาวถึงไร่ตานัน หมู่ที่ 6บ้านชุมชนพัฒนา [ 17 ก.ค. 2566 ]24
459 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคำอ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 17 ก.ค. 2566 ]21
460 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 17 ก.ค. 2566 ]23
461 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 [ 17 ก.ค. 2566 ]24
462 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 17 ก.ค. 2566 ]24
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 13 ก.ค. 2566 ]23
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 13 ก.ค. 2566 ]26
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ [ 12 ก.ค. 2566 ]23
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]24
467 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน 1 จุด [ 10 ก.ค. 2566 ]24
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (3จุด)จำนวน 1 งาน [ 7 ก.ค. 2566 ]23
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รหัส 416-59-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]24
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกลอนหน้าต่างบานเลื่อน(สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]25
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]22
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (สพฐ) [ 28 มิ.ย. 2566 ]25
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 28 มิ.ย. 2566 ]26
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ [ 26 มิ.ย. 2566 ]25
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป แบบถังในตัว จำนวน 1 เครือ่ง [ 26 มิ.ย. 2566 ]27
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 มิ.ย. 2566 ]24
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]23
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]25
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่2 [ 22 มิ.ย. 2566 ]24
480 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 22 มิ.ย. 2566 ]24
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]24
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 22 มิ.ย. 2566 ]25
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]27
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]25
486 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2566 ]24
487 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]28
488 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 16 มิ.ย. 2566 ]24
489 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 16 มิ.ย. 2566 ]25
490 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2566 ]24
491 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 16 มิ.ย. 2566 ]32
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]23
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]23
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (วัสดุซ่อมแซม) [ 16 มิ.ย. 2566 ]25
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]27
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (การการศึกษา ฯ ) [ 16 มิ.ย. 2566 ]25
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคุก (วัสดุซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]26
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]23
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]29
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วสนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]27
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]29
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]24
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]26
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]25
506 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ถึง บ้านเลขที่ 242 [ 31 พ.ค. 2566 ]25
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 31 พ.ค. 2566 ]25
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. [ 29 พ.ค. 2566 ]23
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 29 พ.ค. 2566 ]24
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 24 พ.ค. 2566 ]24
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ ) [ 24 พ.ค. 2566 ]24
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]25
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]22
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขฉ4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]30
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]21
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]25
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 16 พ.ค. 2566 ]28
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 [ 9 พ.ค. 2566 ]26
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 9 พ.ค. 2566 ]24
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 8 พ.ค. 2566 ]26
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 8 พ.ค. 2566 ]24
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 2 พ.ค. 2566 ]27
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 1 พ.ค. 2566 ]28
524 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 26 เม.ย. 2566 ]28
525 การตรวจรับการจ้างจัดหารถแบคโฮ (รถขนาดกลาง)ขุดดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังกลบ จำนวน 2 จุด [ 25 เม.ย. 2566 ]28
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบบทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 25 เม.ย. 2566 ]24
527 การตรวจรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 24 เม.ย. 2566 ]29
528 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 24 เม.ย. 2566 ]28
529 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว [ 24 เม.ย. 2566 ]24
530 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ [ 24 เม.ย. 2566 ]25
531 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]24
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับวิทยากรและคณะครู ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]24
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]24
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแบคโฮ (รถขนาดกลาง)ขุดดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังกลบ จำนวน 2 จุด [ 20 เม.ย. 2566 ]25
537 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 18 เม.ย. 2566 ]28
538 การตรจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 18 เม.ย. 2566 ]27
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (กองคลัง) [ 18 เม.ย. 2566 ]28
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (สำนักปลัด) [ 18 เม.ย. 2566 ]25
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีรำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]29
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]26
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]25
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]25
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 เม.ย. 2566 ]23
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]30
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
551 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]23
552 การตรวจรับการจ้างตามโครงการถนนก่อสร้างหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 4 เม.ย. 2566 ]31
553 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้า่งถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 31 มี.ค. 2566 ]29
554 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 31 มี.ค. 2566 ]31
555 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 31 มี.ค. 2566 ]27
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี [ 24 มี.ค. 2566 ]25
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 มี.ค. 2566 ]25
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว [ 23 มี.ค. 2566 ]25
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเต๊นท์ตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]25
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]25
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 มี.ค. 2566 ]27
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]27
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพิธีกรพิธีการจัดการแข่งขันและผู้บรรยายพากย์สนามฟุตบอล [ 22 มี.ค. 2566 ]26
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]26
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา [ 22 มี.ค. 2566 ]24
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]28
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 12 รายการ สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]25
568 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2566 ]32
569 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2566 ]36
570 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]25
571 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลลและป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อทีมนักกีฬา จำนวน 8 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]27
572 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]29
573 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]26
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าานยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]28
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]33
576 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]23
577 การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]33
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก สำหรับ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด [ 14 มี.ค. 2566 ]36
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 14 มี.ค. 2566 ]35
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาแบคโฮ จำนวน 1 คัน [ 10 มี.ค. 2566 ]32
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]34
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 มี.ค. 2566 ]33
583 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 7 มี.ค. 2566 ]34
584 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 7 มี.ค. 2566 ]34
585 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 7 มี.ค. 2566 ]37
586 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]38
587 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]54
588 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 7 มี.ค. 2566 ]37
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]38
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน [ 7 มี.ค. 2566 ]29
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]35
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 27 ก.พ. 2566 ]33
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึง บ้านตาเลี่ยม [ 27 ก.พ. 2566 ]36
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]34
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]34
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสา ฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]37
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 24 ก.พ. 2566 ]23
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ก.พ. 2566 ]35
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 23 ก.พ. 2566 ]33
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 23 ก.พ. 2566 ]58
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ [ 23 ก.พ. 2566 ]35
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 23 ก.พ. 2566 ]34
604 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ก.พ. 2566 ]96
605 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2566 ]37
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 22 ก.พ. 2566 ]36
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 22 ก.พ. 2566 ]38
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]34
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2.ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]36
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามรายการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 21 ก.พ. 2566 ]30
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือหมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2566 ]33
612 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2566 ]38
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 14 ก.พ. 2566 ]21
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 ก.พ. 2566 ]10
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]33
616 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]35
617 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 9 ก.พ. 2566 ]39
618 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 9 ก.พ. 2566 ]34
619 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]33
620 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 9 ก.พ. 2566 ]39
621 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักษุ [ 9 ก.พ. 2566 ]36
622 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.พ. 2566 ]31
623 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 9 ก.พ. 2566 ]33
624 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 8 ก.พ. 2566 ]37
625 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.พ. 2566 ]40
626 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
627 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 [ 7 ก.พ. 2566 ]36
628 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 [ 7 ก.พ. 2566 ]32
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ ) [ 7 ก.พ. 2566 ]34
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 7 ก.พ. 2566 ]34
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]37
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]34
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 2 ก.พ. 2566 ]32
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม [ 2 ก.พ. 2566 ]36
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 30 ม.ค. 2566 ]38
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 30 ม.ค. 2566 ]40
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง ขนาด 2.5x3.5 ซม.ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 30 ม.ค. 2566 ]24
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง ขนาด 2.5 x 3.5 ซม.ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 30 ม.ค. 2566 ]24
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพนิมิตร ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 27 ม.ค. 2566 ]39
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 ม.ค. 2566 ]43
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 27 ม.ค. 2566 ]36
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 27 ม.ค. 2566 ]62
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 27 ม.ค. 2566 ]36
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 27 ม.ค. 2566 ]23
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2566 ]39
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่่อแช่ม หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2566 ]41
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 25 ม.ค. 2566 ]40
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธฺิ์ [ 25 ม.ค. 2566 ]43
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2566 ]36
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 25 ม.ค. 2566 ]37
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 24 ม.ค. 2566 ]40
652 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 23 ม.ค. 2566 ]38
653 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]39
654 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ เกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2566 ]38
655 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]42
656 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 23 ม.ค. 2566 ]36
657 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 23 ม.ค. 2566 ]36
658 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]41
659 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]38
660 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2566 ]39
661 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 23 ม.ค. 2566 ]41
662 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ม.ค. 2566 ]42
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 [ 23 ม.ค. 2566 ]21
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 23 ม.ค. 2566 ]20
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 20 ม.ค. 2566 ]42
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหมายเลขทะเบียน ผอ602 และ 3ท5548 [ 17 ม.ค. 2566 ]44
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 13 ม.ค. 2566 ]28
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ่วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]37
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต๊นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]34
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 10 ม.ค. 2566 ]37
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]40
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]34
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 9 ม.ค. 2566 ]36
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]37
675 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพรัอมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ม.ค. 2566 ]44
676 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 6 ม.ค. 2566 ]37
677 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 6 ม.ค. 2566 ]37
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว [ 5 ม.ค. 2566 ]35
681 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 27 ธ.ค. 2565 ]46
682 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 ธ.ค. 2565 ]42
683 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2565 ]39
684 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 26 ธ.ค. 2565 ]45
685 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]38
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 22 ธ.ค. 2565 ]42
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 22 ธ.ค. 2565 ]41
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 22 ธ.ค. 2565 ]39
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 22 ธ.ค. 2565 ]40
690 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 21 ธ.ค. 2565 ]38
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]50
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ฆฆ 2335 [ 20 ธ.ค. 2565 ]37
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 16 ธ.ค. 2565 ]42
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2565 ]42
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะเป็น ศูนย์ (0)Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]40
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]39
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]43
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 13 ธ.ค. 2565 ]25
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]27
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 7 ธ.ค. 2565 ]26
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชั่วโมง [ 6 ธ.ค. 2565 ]36
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 6 ธ.ค. 2565 ]38
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]37
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]37
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]36
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 28 พ.ย. 2565 ]40
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]43
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 28 พ.ย. 2565 ]27
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 25 พ.ย. 2565 ]39
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 22 พ.ย. 2565 ]39
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 22 พ.ย. 2565 ]26
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 พ.ย. 2565 ]44
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]48
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]48
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 พ.ย. 2565 ]39
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 11 พ.ย. 2565 ]27
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 10 พ.ย. 2565 ]45
718 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 9 พ.ย. 2565 ]50
719 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 9 พ.ย. 2565 ]51
720 การตรวจรับการจ้างเหมาล้างท่อ/ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฎิกูลในตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 พ.ย. 2565 ]38
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]45
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]43
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสายสะพายนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]42
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]39
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับและตกแต่งสถานที่เวทีการประกวดรายการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]46
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่กระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]47
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]46
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีพร้อมเวทีเครื่องเสียงและติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]49
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 31 ต.ค. 2565 ]47
730 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 28 ต.ค. 2565 ]53
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]49
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 28 ต.ค. 2565 ]46
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ต.ค. 2565 ]50
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 19 ต.ค. 2565 ]56
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 ต.ค. 2565 ]53
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]70
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาาร [ 3 ต.ค. 2565 ]60
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบรอหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]65
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถินและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]56
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]59
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]57
742 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2565 ]69
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]65
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมรณค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]61
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]74
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 12 ก.ย. 2565 ]69
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]65
748 การตรวจรับการจ้างตามโครงการทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 9 ก.ย. 2565 ]61
749 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 6 ก.ย. 2565 ]67
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 นครราชสีมา [ 6 ก.ย. 2565 ]67
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันพร้อมรางวัลและวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]73
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 5 ก.ย. 2565 ]65
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]66
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]60
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]64
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]69
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ก.ย. 2565 ]65
758 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม hpp//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ [ 31 ส.ค. 2565 ]63
759 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ส.ค. 2565 ]64
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 ส.ค. 2565 ]65
761 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสรา้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟันท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 30 ส.ค. 2565 ]65
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 30 ส.ค. 2565 ]61
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคมม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]64
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 25 ส.ค. 2565 ]60
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 ส.ค. 2565 ]58
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 ส.ค. 2565 ]67
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ส.ค. 2565 ]68
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]64
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]66
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]66
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสาธิตถังคัดแยกขยะตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]65
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]67
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]69
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]70
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]57
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ของเด็ก ศพด.ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]61
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรร) [ 22 ส.ค. 2565 ]66
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 22 ส.ค. 2565 ]61
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) [ 22 ส.ค. 2565 ]61
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล(กองช่าง) [ 22 ส.ค. 2565 ]62
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]66
782 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาติ ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 [ 19 ส.ค. 2565 ]79
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนติดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้งและวางระบบ [ 16 ส.ค. 2565 ]68
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน)กองช่าง [ 16 ส.ค. 2565 ]71
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่ม่แอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]76
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]56
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้ดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]56
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสรั้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]112
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]77
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะความจุ 200 ลิคร [ 10 ส.ค. 2565 ]80
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 ส.ค. 2565 ]82
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดหารถเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ชั่วโมง [ 10 ส.ค. 2565 ]74
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 10 ส.ค. 2565 ]79
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 10 ส.ค. 2565 ]79
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]93
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]87
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) [ 8 ส.ค. 2565 ]82
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 5 ส.ค. 2565 ]71
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จำนวน 1 งาน [ 5 ส.ค. 2565 ]66
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 4 ส.ค. 2565 ]81
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ส.ค. 2565 ]74
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]66
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]64
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]61
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11 R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 3 ส.ค. 2565 ]85
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]80
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]77
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 1 ส.ค. 2565 ]121
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 ส.ค. 2565 ]126
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 1 ส.ค. 2565 ]81
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 27 ก.ค. 2565 ]124
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร่้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 25 ก.ค. 2565 ]120
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู [ 20 ก.ค. 2565 ]70
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]77
816 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 19 ก.ค. 2565 ]92
817 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 19 ก.ค. 2565 ]130
818 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 19 ก.ค. 2565 ]84
819 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 19 ก.ค. 2565 ]86
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]64
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ก.ค. 2565 ]64
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 [ 19 ก.ค. 2565 ]70
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 18 ก.ค. 2565 ]66
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]84
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานปรเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]85
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการแสดงรำนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]89
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]90
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียงนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]93
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 1 ก.ค. 2565 ]89
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.ค. 2565 ]89
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 30 มิ.ย. 2565 ]93
832 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายนืำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 29 มิ.ย. 2565 ]106
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 24 มิ.ย. 2565 ]93
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2565 ]96
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศาษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]65
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]71
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 20 มิ.ย. 2565 ]96
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 มิ.ย. 2565 ]92
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]92
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 20 มิ.ย. 2565 ]93
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างตามโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]66
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]64
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 20 มิ.ย. 2565 ]69
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]102
845 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]110
846 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน ๑ โครงการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]95
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]94
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]115
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดห้าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]92
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]83
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]99
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]96
853 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 7 มิ.ย. 2565 ]98
854 ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]100
855 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]106
856 ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]117
857 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]102
858 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 ,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2565 ]100
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 2 มิ.ย. 2565 ]80
860 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 1 มิ.ย. 2565 ]138
861 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 1 มิ.ย. 2565 ]105
862 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 31 พ.ค. 2565 ]105
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 31 พ.ค. 2565 ]139
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรังรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 นครราชสีมา [ 31 พ.ค. 2565 ]104
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 31 พ.ค. 2565 ]107
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 พ.ค. 2565 ]96
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผุ้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 31 พ.ค. 2565 ]81
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 [ 31 พ.ค. 2565 ]88
869 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 20 พ.ค. 2565 ]103
870 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 ,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 20 พ.ค. 2565 ]97
871 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]140
872 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]111
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ รหัส 283-53-0001 [ 18 พ.ค. 2565 ]112
874 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 17 พ.ค. 2565 ]145
875 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 17 พ.ค. 2565 ]104
876 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 17 พ.ค. 2565 ]143
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 17 พ.ค. 2565 ]67
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 17 พ.ค. 2565 ]66
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 คัน [ 17 พ.ค. 2565 ]68
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 17 พ.ค. 2565 ]66
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 17 พ.ค. 2565 ]61
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]105
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบรรทุก ๑๐ ล้อ (บรรทุกหินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]102
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]104
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]103
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ [ 9 พ.ค. 2565 ]101
887 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 6 พ.ค. 2565 ]113
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 6 พ.ค. 2565 ]85
889 การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]160
890 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]106
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]99
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]100
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 2 พ.ค. 2565 ]65
894 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 29 เม.ย. 2565 ]111
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 เม.ย. 2565 ]67
896 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 27 เม.ย. 2565 ]108
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 27 เม.ย. 2565 ]116
898 ตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2565 ]109
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ ตามโครงการกิจกรรมรักษาป่า มเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ [ 26 เม.ย. 2565 ]106
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 26 เม.ย. 2565 ]104
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 คน/วัน [ 26 เม.ย. 2565 ]99
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]76
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]70
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมีตามโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]75
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 26 เม.ย. 2565 ]62
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ และป้ายสติ๊กเกอร์ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน" [ 26 เม.ย. 2565 ]69
907 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 25 เม.ย. 2565 ]147
908 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 22 เม.ย. 2565 ]102
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 20 เม.ย. 2565 ]101
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]140
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]145
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]58
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]62
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 เม.ย. 2565 ]139
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]101
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องเสียง และวงดนตรีตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]140
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]148
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]142
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]64
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 7 เม.ย. 2565 ]65
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 เม.ย. 2565 ]68
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 เม.ย. 2565 ]102
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 4 เม.ย. 2565 ]116
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]102
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]108
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]60
927 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 30 มี.ค. 2565 ]97
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเทพารักษ์ ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]105
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 24 มี.ค. 2565 ]128
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2565 ]142
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22 มี.ค. 2565 ]125
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตามกิจกรรมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะค้อ [ 22 มี.ค. 2565 ]161
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริต [ 17 มี.ค. 2565 ]62
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 17 มี.ค. 2565 ]65
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2565 ]119
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 8 มี.ค. 2565 ]118
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2565 ]118
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 8 มี.ค. 2565 ]120
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2565 ]139
940 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 8 มี.ค. 2565 ]117
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2565 ]124
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2565 ]129
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานถมดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา [ 8 มี.ค. 2565 ]124
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 8 มี.ค. 2565 ]132
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]62
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]63
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ [ 2 มี.ค. 2565 ]136
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 25 ก.พ. 2565 ]131
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 25 ก.พ. 2565 ]163
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ก.พ. 2565 ]71
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 ก.พ. 2565 ]61
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลี่ยงเมือง หมู่ 3,4,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]127
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 22 ก.พ. 2565 ]137
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร)หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 22 ก.พ. 2565 ]168
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 22 ก.พ. 2565 ]127
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสายหัวสระถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 22 ก.พ. 2565 ]132
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพารักษ์ ถึงหนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 22 ก.พ. 2565 ]125
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์-โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 22 ก.พ. 2565 ]138
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 ก.พ. 2565 ]133
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 ก.พ. 2565 ]165
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]121
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 [ 22 ก.พ. 2565 ]186
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 22 ก.พ. 2565 ]127
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]119
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]119
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-56-0018 [ 17 ก.พ. 2565 ]91
967 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึงวังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]176
968 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]179
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]117
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]124
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]160
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]112
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]114
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]111
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]152
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 11 ก.พ. 2565 ]120
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำดับเพลิง) [ 11 ก.พ. 2565 ]122
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]111
979 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
980 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
981 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
982 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 7 ก.พ. 2565 ]137
983 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]143
984 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]141
985 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]146
986 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]145
987 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]135
988 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]152
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]123
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2565 ]117
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพการเพิ่มศักยภาพความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่าหน้ [ 7 ก.พ. 2565 ]121
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]122
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]120
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 4 ก.พ. 2565 ]136
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 4 ก.พ. 2565 ]121
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเสียง [ 4 ก.พ. 2565 ]166
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]127
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.พ. 2565 ]58
999 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 31 ม.ค. 2565 ]133
1000 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 , 11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]134
1001 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]145
1002 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 31 ม.ค. 2565 ]179
1003 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 31 ม.ค. 2565 ]185
1004 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 [ 31 ม.ค. 2565 ]135
1005 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 31 ม.ค. 2565 ]135
1006 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซฮยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 31 ม.ค. 2565 ]134
1007 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 31 ม.ค. 2565 ]132
1008 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 31 ม.ค. 2565 ]181
1009 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างเกรดปรับเกลี่่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]178
1010 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 31 ม.ค. 2565 ]175
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]174
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]149
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]164
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรในการเกรด ปรับแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สำนักตะคร้อ [ 28 ม.ค. 2565 ]182
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]178
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 26 ม.ค. 2565 ]127
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 26 ม.ค. 2565 ]123
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 และ ผอ 602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]138
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางองค์บริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]133
1020 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ [ 18 ม.ค. 2565 ]135
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 17 ม.ค. 2565 ]126
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม Kick Off [ 17 ม.ค. 2565 ]130
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]125
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]166
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]118
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]123
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 10 ม.ค. 2565 ]134
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำตรายางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ม.ค. 2565 ]118
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้ดื่ม น้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]126
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 30 ธ.ค. 2564 ]150
1031 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 27 ธ.ค. 2564 ]169
1032 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 27 ธ.ค. 2564 ]177
1033 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 27 ธ.ค. 2564 ]164
1034 ประกาศการตรวจรับการจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2564 ]179
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเสียง [ 14 ธ.ค. 2564 ]119
1036 ่การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ี 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 13 ธ.ค. 2564 ]167
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ศพด.อบต. สำนักตะคร้อ) [ 8 ธ.ค. 2564 ]137
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตรวจเชื้อ Anitgen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]146
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 3 ธ.ค. 2564 ]119
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 [ 3 ธ.ค. 2564 ]124
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 3 ธ.ค. 2564 ]112
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 [ 3 ธ.ค. 2564 ]123
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]148
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]151
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 26 พ.ย. 2564 ]124
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 25 พ.ย. 2564 ]115
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 25 พ.ย. 2564 ]160
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]140
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]162
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]118
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]122
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯในกาณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]147
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าอบรมตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]138
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]139
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88 2854 และรถบรรทุกน้ำ 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]146
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]145
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]147
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]140
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]150
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]136
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]185
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]136
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]187
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 ซม. ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 9 พ.ย. 2564 ]162
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-9305 [ 8 พ.ย. 2564 ]119
1067 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]144
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]148
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]144
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]147
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]138
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]133
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงปุ๋ยสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย [ 25 ต.ค. 2564 ]64
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]175
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]142
1076 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]141
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารดูแลทำความสะอาดของ ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ [ 1 ต.ค. 2564 ]148
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]59
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึง วังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]133
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]150
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]157
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]143
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]144
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]191
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]142
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]144
1087 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2564 ]146
1088 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 10 ก.ย. 2564 ]177
1089 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 9 ก.ย. 2564 ]136
1090 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง จำนวน 1 โครงการ [ 8 ก.ย. 2564 ]151
1091 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.ย. 2564 ]186
1092 การตรวจรับการจ้างตามโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ [ 6 ก.ย. 2564 ]168
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]152
1094 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณประตูทางเข้าด้านทิศเหนือถึงอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร [ 16 ส.ค. 2564 ]152
1095 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 16 ส.ค. 2564 ]155
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะ