องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 4 ส.ค. 2565 ]73
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ส.ค. 2565 ]68
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]59
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]56
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 ส.ค. 2565 ]56
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11 R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 3 ส.ค. 2565 ]76
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]72
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]68
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 1 ส.ค. 2565 ]112
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 ส.ค. 2565 ]118
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 1 ส.ค. 2565 ]75
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 27 ก.ค. 2565 ]118
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร่้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 25 ก.ค. 2565 ]114
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู [ 20 ก.ค. 2565 ]64
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]70
656 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 19 ก.ค. 2565 ]85
657 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 19 ก.ค. 2565 ]123
658 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 19 ก.ค. 2565 ]77
659 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 19 ก.ค. 2565 ]79
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]57
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ก.ค. 2565 ]57
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 [ 19 ก.ค. 2565 ]62
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น [ 18 ก.ค. 2565 ]60
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]77
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานปรเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]78
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการแสดงรำนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]82
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]83
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียงนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]81
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 1 ก.ค. 2565 ]78
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.ค. 2565 ]81
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 30 มิ.ย. 2565 ]86
672 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายนืำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 29 มิ.ย. 2565 ]98
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 24 มิ.ย. 2565 ]85
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2565 ]89
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศาษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]58
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]58
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 20 มิ.ย. 2565 ]84
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 มิ.ย. 2565 ]85
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]84
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 20 มิ.ย. 2565 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30