องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]9
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2566 ]15
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน 2 คัน [ 22 ก.ย. 2566 ]12
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]10
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]9
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) [ 21 ก.ย. 2566 ]11
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2566 ]11
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น Ep-155R พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ 18 ก.ย. 2566 ]12
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]11
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา)กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 18 ก.ย. 2566 ]10
51 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 18 ก.ย. 2566 ]10
52 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 18 ก.ย. 2566 ]9
53 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2566 ]13
54 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนลาดยางทุ่งใหญ่ ถึง ไร่นางทองคูณ ชินขุนทด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 18 ก.ย. 2566 ]11
55 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกรวย ถึง โกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 18 ก.ย. 2566 ]9
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]9
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 18 ก.ย. 2566 ]8
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 18 ก.ย. 2566 ]9
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 ก.ย. 2566 ]9
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 ก.ย. 2566 ]8
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจุดบริการน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค [ 18 ก.ย. 2566 ]7
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 18 ก.ย. 2566 ]9
63 ขอขยายเวลาเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]9
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 ก.ย. 2566 ]8
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) [ 12 ก.ย. 2566 ]6
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ [ 12 ก.ย. 2566 ]8
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ [ 12 ก.ย. 2566 ]7
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยตามโครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ [ 12 ก.ย. 2566 ]7
69 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2566 ]11
70 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ย. 2566 ]10
71 การตรวจรับการจ้างตามโดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]9
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันพร้อมเหรัยญรางวัลและของรางวัลอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]10
73 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 11 ก.ย. 2566 ]5
74 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน [ 8 ก.ย. 2566 ]7
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 7 ก.ย. 2566 ]8
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]11
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.ย. 2566 ]8
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 6 ก.ย. 2566 ]7
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายโกรกดินแดง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 6 ก.ย. 2566 ]10
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด)บ้านศิลาทอง หมู่่ที่ 10 [ 6 ก.ย. 2566 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26