องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ และอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 14 มี.ค. 2567 ]6
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 26 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 14 มี.ค. 2567 ]6
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 เชื่อมบ้านวังม่วงสามัคคี [ 14 มี.ค. 2567 ]6
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 14 มี.ค. 2567 ]6
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]2
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 มี.ค. 2567 ]2
91 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 ซอยพันชนะ [ 13 มี.ค. 2567 ]11
92 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 1 จุด [ 13 มี.ค. 2567 ]2
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 8 มี.ค. 2567 ]6
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2567 ]6
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 8 มี.ค. 2567 ]2
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]2
97 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที 13 บ้านถนอมเขต [ 6 มี.ค. 2567 ]8
98 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง จากไร่นายสุรศักดิ์ ถึงไร่นายมนูญ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
99 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองรอบป่าสาธารณะบ้านหัวสระ ช่วงที่ 2 บ้านหัวสระ หมู่ที 4 [ 5 มี.ค. 2567 ]15
100 ประชาสัมพันธ์กการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
101 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 เชื่อมวังม่วงสามัคคี [ 5 มี.ค. 2567 ]5
102 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสระ หมู่ที 4 สายโกรกผึ้งถึงป่าสาธารณะ [ 5 มี.ค. 2567 ]5
103 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยครูวิเชียรบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที 11 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
104 ประชาพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาปลอด บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
105 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลตาปู่บ้านเทพารักษ์ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 ตำบลสำนักตะคร้อเชื่อมบ้านกุดสระแก้ว ตำบลวังยายทอง [ 5 มี.ค. 2567 ]4
106 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ลุงดำถึงนายายแว บ้านวังกะทะ หมู่ที 9 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
107 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
108 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเชื่อมบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 5 มี.ค. 2567 ]3
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 8 หมู่ 2 หมู่ 10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]9
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านเทพารักษ์ หมู่ที 14 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที 16 ถึงบ้านหัวสระ [ 5 มี.ค. 2567 ]3
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่่ที 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]7
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายสมาน ถึงวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่่ที่ 3 ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที 3 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ [ 5 มี.ค. 2567 ]4
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) [ 5 มี.ค. 2567 ]2
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 มี.ค. 2567 ]2
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 4 มี.ค. 2567 ]1
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32