องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการณรงค์ป้องกันไขเลือดออก [ 14 ก.พ. 2567 ]7
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถมดินคันทาง ซอยสมพงษ์ 1 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]9
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 13 ก.พ. 2567 ]8
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]9
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 13 ก.พ. 2567 ]9
126 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงาานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจานเครือ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 12 ก.พ. 2567 ]9
127 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7 [ 12 ก.พ. 2567 ]10
128 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทานพร 4 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]8
129 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 [ 12 ก.พ. 2567 ]9
130 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]8
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]9
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหลรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 [ 12 ก.พ. 2567 ]2
133 ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำราองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]5
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ซอยพันชนะ [ 8 ก.พ. 2567 ]9
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 8 ก.พ. 2567 ]8
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายการสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำภังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ รอบที่ 1 [ 7 ก.พ. 2567 ]7
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]8
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]11
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]10
140 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.8 ม.2 ม.10 จากบ้านนายไกร ถึงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที 2 [ 5 ก.พ. 2567 ]11
141 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายบ้านทำนบเทวดา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) บ้านทำนบเทวดา หมู่ที 5 [ 5 ก.พ. 2567 ]9
142 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง สายวังอ่างไปอ่างเก็บน้ำทับรั้ง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 5 ก.พ. 2567 ]10
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ (กองช่าง) [ 2 ก.พ. 2567 ]9
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 2 ก.พ. 2567 ]10
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 2 ก.พ. 2567 ]10
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหินคลุกสายบ้านศิลาทองถึงวังโป่ง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 1 ก.พ. 2567 ]9
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังมะนาวเชื่อมต่อ ลาน พ.พืชผล บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 1 ก.พ. 2567 ]9
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำชำระภาษี ตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]9
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]9
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ประตูห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]10
153 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง ซอยสมพงษ์ 1 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 26 ม.ค. 2567 ]10
154 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังมะนาวเชื่อมต่อลาน พ.พืชผล บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2567 ]10
155 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ซอยพันชนะ [ 26 ม.ค. 2567 ]13
156 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่10 [ 26 ม.ค. 2567 ]10
157 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศิลาทองถึงวังโป่งบ้านศิลาทอง หมู่ที 10 [ 26 ม.ค. 2567 ]10
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ printer) [ 25 ม.ค. 2567 ]9
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 24 ม.ค. 2567 ]10
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษา 2/2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 24 ม.ค. 2567 ]11
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31