องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]18
242 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 มี.ค. 2566 ]23
243 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 7 มี.ค. 2566 ]17
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]15
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน [ 7 มี.ค. 2566 ]13
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 7 มี.ค. 2566 ]16
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 27 ก.พ. 2566 ]14
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึง บ้านตาเลี่ยม [ 27 ก.พ. 2566 ]17
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]16
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]14
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสา ฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]13
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]16
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 24 ก.พ. 2566 ]7
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ก.พ. 2566 ]14
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 23 ก.พ. 2566 ]15
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 23 ก.พ. 2566 ]19
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ [ 23 ก.พ. 2566 ]13
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 23 ก.พ. 2566 ]16
259 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ก.พ. 2566 ]43
260 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2566 ]16
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 22 ก.พ. 2566 ]14
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 22 ก.พ. 2566 ]16
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]14
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2.ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]13
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามรายการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 21 ก.พ. 2566 ]12
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือหมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2566 ]14
267 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2566 ]17
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 14 ก.พ. 2566 ]4
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]13
270 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]16
271 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 9 ก.พ. 2566 ]19
272 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 9 ก.พ. 2566 ]15
273 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]13
274 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 9 ก.พ. 2566 ]17
275 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักษุ [ 9 ก.พ. 2566 ]15
276 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.พ. 2566 ]14
277 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 9 ก.พ. 2566 ]14
278 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 8 ก.พ. 2566 ]16
279 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.พ. 2566 ]19
280 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 7 ก.พ. 2566 ]13
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24