องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินต้านยาเ...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 422]
 
  การดำเนินการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่...[วันที่ 2019-05-13][ผู้อ่าน 451]
 
  โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 256...[วันที่ 2019-02-01][ผู้อ่าน 673]
 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-01-15][ผู้อ่าน 501]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-26][ผู้อ่าน 571]
 
  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่...[วันที่ 2018-09-07][ผู้อ่าน 506]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำ...[วันที่ 2018-08-24][ผู้อ่าน 221]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 2018-07-18][ผู้อ่าน 475]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำป...[วันที่ 2018-07-10][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...[วันที่ 2018-06-20][ผู้อ่าน 468]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2561[วันที่ 2018-04-25][ผู้อ่าน 551]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2018-04-10][ผู้อ่าน 409]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17