องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 9 ต.ค. 2566 ]31
42 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]3
43 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]9
44 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]29
45 กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]40
46 แบบสำรวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน [ 17 พ.ค. 2566 ]0
47 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด [ 9 พ.ค. 2566 ]2
48 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]60
49 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]49
50 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]56
51 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]56
52 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2566 ]50
53 ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 24 ม.ค. 2566 ]55
54 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]49
55 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2566 ]49
56 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เขตเลือกตั้งที่ 12 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 27 ธ.ค. 2565 ]48
57 ประกาศรับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]51
58 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ธ.ค. 2565 ]50
59 ประกาศเรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 28 ต.ค. 2565 ]0
60 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]82
61 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]84
62 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]2
63 รายงานการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 12 [ 25 ก.ย. 2565 ]32
64 จ่ายคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]129
65 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 มิ.ย. 2565 ]45
66 ประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 9 มิ.ย. 2565 ]45
67 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]75
68 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ [ 17 ก.พ. 2565 ]47
69 รายงานการซ่อมถนน หมู่ที่ 12 [ 21 ม.ค. 2565 ]29
70 รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ หมู่ที่ 3 [ 20 ม.ค. 2565 ]32
71 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]59
72 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ม.ค. 2565 ]177
73 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 ม.ค. 2565 ]51
74 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]130
75 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ม.ค. 2565 ]175
76 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 ธ.ค. 2564 ]211
77 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ตำบลสำนักตะคร้อ [ 16 ธ.ค. 2564 ]151
78 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2564 ]192
79 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 พ.ย. 2564 ]186
80 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 พ.ย. 2564 ]189
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21